အစီအစဥ္

Sunday, June 6, 2010

Thursday, June 3, 2010

စိတ္ျဖဴပါ

Photobucket

- - - စိတ္ထားျဖဴစင္။သူေတာ္လမ္းစဥ္ ။တြင္တြင္က်င့္ပြါးပါ။ မနာလိုကင္း ။ဣသာရွင္း ။လက္ငင္းခ်မ္းသာယခုဘ၀မွာ။ခဏေတြ ့လာစိတ္ျဖဴပါ။ႀကိဳးစားေပးစမ္းပါ ။ ဘ၀ေနာင္ေရး ။ မွန္းကားေတြး။ၾကံေတြးေၿပာစမ္းပါ္။ စိတ္ေကာင္းလ်င္ ။ထိုသူပင္ ။နတ္ပင္ခ်မ္းသာ။လူခ်မ္းသာ။ "လူနတ္အမ်ား။ခ်မ္းသာပြါး ။က်င့္ေပးစမ္းပါ "စိတ္ျဖဴပါ ။ ☆ >>> ဂ်ိဳဟိုးဆရာေတာ္္။

Photobucket

မဟာစည္ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕

+ စည္ေတာ္သံမ်ား မၾကား,ၾကာၿပီ၊ လူရွင္အမ်ား လိုလားၾကသည္။
ဘုန္းေတာ္ျမဴး၍ အထူးေပၚသည္၊ တရားကိန္း ေအးၿငိမ္း မဟာစည္။

+သိကၡာသံုးပါး ႀကီးမားေပသည္၊ အတၱ,ပရ ျပည့္ဝစံုညီ။
ဘုန္းေတာ္ျမဴး၍ အထူးေပၚသည္၊ တရားကိန္း ေအးၿငိမ္း မဟာစည္။

+စြယ္စံုပါေမာက္ ထြန္းေတာက္ပါၿပီ၊ လူေရာနတ္ေရာ သေဘာတူညီ။
ဘုန္းေတာ္ျမဴး၍ အထူးေပၚသည္၊ တရားကိန္း ေအးၿငိမ္း မဟာစည္။

+မၾကံဳစဖူး အထူးေပၚသည္၊ ဇာနည္ေယာက္်ား ေပါက္ဖြားပါၿပီ။
ဘုန္းေတာ္ျမဴး၍ အထူးေပၚသည္၊ တရားကိန္း ေအးၿငိမ္း မဟာစည္။

+အပါယ္ေဘးႀကီး တားဆီးဖို႔ရည္၊ တရားစည္ႀကီး ႐ိုက္တီးေနၿပီ။
ဘုန္းေတာ္ျမဴး၍ အထူးေပၚသည္၊ တရားကိန္း ေအးၿငိမ္း မဟာစည္။

+မထိုက္သူမ်ား ေရွာင္သြားလိမ့္မည္၊ တရားစည္ႀကီး ႐ိုက္တီးေနၿပီ။
ဘုန္းေတာ္ျမဴး၍ အထူးေပၚသည္၊ တရားကိန္း ေအးၿငိမ္း မဟာစည္။

+နိဗၺာန္လူနတ္ အျမတ္ကိုရည္၊ တရားစည္ႀကီး ႐ိုက္တီးေနၿပီ။
ဘုန္းေတာ္ျမဴး၍ အထူးေပၚသည္၊ တရားကိန္း ေအးၿငိမ္း မဟာစည္။

+ႏွစ္ျဖာဓူရ ျပည့္ဝစံုညီ၊ ဇာနည္မုန္ေသာက္ ေျပာင္ေျမာက္ေပသည္။
ဘုန္းေတာ္ျမဴး၍ အထူးေပၚသည္၊ တရားကိန္း ေအးၿငိမ္း မဟာစည္။

+အပါယ္တံခါး ပိတ္သြားေစမည္၊ လူနတ္အမ်ား ၫႊတ္တြားယံုၾကည္။
နိဗၺာန္တံခါး ဖြင့္ထားေလသည္၊ တရားကိန္း ေအးၿငိမ္း မဟာစည္။

+သိကၡာသံုးပါး ျပည့္ထြားစံုညီ၊ နိဗၺာန္ေအာင္ျမိဳ႕ ေဆာင္ပို႔ပါသည္။
ကိုယ္က်ိဳးသူက်ိဳး သယ္ပိုးခဲ့သည္၊ တရားကိန္း ေအးၿငိမ္း မဟာစည္။

+ ကမၻာတလႊား နာၾကား႐ြယ္ရည္၊ နတ္လူၾကည္ႏူး အထူး႐ႊင္ၾကည္။
တရားလမ္းျပ ဆံုးမေနသည္၊ တရားကိန္း ေအးၿငိမ္း မဟာစည္။

+ ကမၻာအတြင္း ပ်ံ႕သင္းယံုၾကည္၊ ဇာနည္ပါေမာက္ အံ့ေလာက္ေပသည္။
မၾကံဳစဖူး အထူးေပၚသည္၊ တရားကိန္း ေအးၿငိမ္း မဟာစည္။

+နိဗၺာန္ျမိဳက္သီး ဖြင့္နည္းၾကံစည္၊ မဂ္ဖိုလ္ေအာင္ပန္း ေျပာင္လွ်မ္းစံုညီ။
တရားစည္ႀကီး ႐ိုက္တီးေနၿပီ၊ တရားကိန္း ေအးၿငိမ္း မဟာစည္။

+စည္ေတာ္သံမ်ား နာၾကား႐ႊင္ၾကည္၊ သဒၶါတရား ျပည့္ထြားစံုညီ။
ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းေစမည္၊ တရားကိန္း ေအးၿငိမ္း မဟာစည္။

+ ကမၻာအႏွံ႔ ျဖန္႔ဖို႔ၾကံစည္၊ အမွတ္လုပ္ငန္း ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္။
သတၱိေတာ္ထူး ထြတ္ဖူးဂုဏ္ရည္၊ တရားေရး အားေပး မဟာစည္။

+အာဂံုယုတၱိ ႏိႈင္းၫႇိစံုညီ၊ လက္ေတြ႕တရား စာသြားႏွင့္ညီ။
စြယ္စံုထြန္းေပါက္ အံ့ေလာက္ဂုဏ္ရည္၊ တရားေရး အားေပး မဟာစည္။

+ဝိေသသဓာတ္ ထူးျမတ္ေပသည္၊ ဇာနည္ေယာက္်ား ေပါက္ဖြားလာသည္။
သမာဓိႏွင့္ ကဝိဂုဏ္ရည္၊ တရားေရး အားေပး မဟာစည္။

+ေယာဂီအမ်ား စိတ္ထား႐ႊင္ၾကည္၊ အရွင့္ဂုဏ္ေပါင္း ခေညာင္းအၪၨလီ။
ဆယ္ျဖာစုေပါင္း လက္ေခ်ာင္းတင္ခ်ီ၊ ႐ႊင္ၾကည္မိုး ရွိခိုး စံုအညီ။